Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rezerwacja telefoniczna ważna jest przez 7 dni. Po upływie tego terminu klient zobowiązany jest do zawarcia umowy z biurem i wpłacenia zaliczki, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty zaliczki oraz nie zawarcia umowy następuje anulowanie rezerwacji bez powiadomienia klienta

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE ORGANIZOWANEJ

PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE „HALICZ”

 

I. ZAWARCIE UMOWY:

1. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie zagranicznej lub krajowej uczestnik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami , które są integralną częścią umowy.

2. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie osobiście lub przez pełnomocnika druku „Zgłoszenie-umowa”.

Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów na udział w imprezie.

3. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący/ zgłoszenie oraz osoby objęte zgłoszeniem, za które podpisujący bierze odpowiedzialność.

4. W chwili podpisania umowy uczestnik wpłaca pierwszą ratę w wysokości określonej w umowie. Biuro określa termin pozostałych wpłat.

5. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty lub niedostarczenie dokumentów stanowi podstawę do rozwiązania umowy 
i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów manipulacyjnych do wysokości określonej warunkami.

6. W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, wymiany paszportu, itp. uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym Biuro.

7. Biuro zastrzega sobie prawo zmian terminów, cen lub odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych 
(na działanie siły wyższej, decyzją władz państwowych, zmiana cen urzędowych lub ustalonych przez kontrahenta itp.).

8. Biuro odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie imprezy z wyjątkiem usterek zawinionych przez uczestników, osoby prawne lub fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z biurem.

9. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie wyjazdu powstałe na skutek opóźnień przewozowych spowodowanych niesprzyjającymi warunkami np. atmosferycznymi, innymi zakłóceniami w pracy przewoźnika oraz wynikającymi z przekraczania granic, a także wszystkich tych za które Biuro nie może odpowiadać.

10. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn leżących po stronie kontrahenta oraz w przypadku braku odpowiedniej licz-by uczestników.

11. Niemożność świadczenia imprezy wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Klientom oferty zastępczej lub zwrotem określonej umową należności. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

12. Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielanych przez akwizytorów dotyczących warunków, 
a odbiegających od określonych warunkami postanowień oraz programu imprezy.

II. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Rezygnacje z udziału w imprezie przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura.

2. Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami: 
a. do 40 dni przed imprezą opłata manipulacyjna w wysokości 30,00 zł;

b. 39 - 30 dni - 20% wartości wpłaconej zaliczki;

c. 29 - 15 dni - 50% wartości wpłaconej zaliczki;

d. poniżej 14 - 100% wartości wpłaconej zaliczki;.

3. W przypadku zdarzeń losowych potwierdzonych świadectwem lekarskim, urzędowym, Klient ma prawo zwrócić się 
do Biura o odstąpienie dokonania określonych warunkami potrąceń.

4. Powyższe kwoty mogą być zwiększone o wysokość faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów wynikających z umów z kontrahentem.

5. Zastosowane przy rezygnacji potrącenia następują niezależnie od daty zawarcia umowy.

6. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłaty uczestnika w ciągu 30 dni od daty rezygnacji lub daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

III. REKLAMACJE:

1. Reklamacje dotyczące umowy, programu można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy.

2. Biuro zastrzega sobie, że będzie rozpatrywać reklamacje o ile przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony rezydentowi danego obiektu w czasie trwania imprezy.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika (rezygnacja z części lub całości programu, skrócenia pobytu itp.).

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń rezydenta, regulaminów i innych przepisów obowiązujących 
w miejscu pobytu..

3. Każdy uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy i powinien pokryć je na miejscu. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

.

Halicz

ul. Staroniwska 200
35-083 Rzeszów

Tel: 17-85-938-14

Biuro czynne
w poniedziałki, środy i piątki
od 08:00 do 16:00

Fax: 17-85-938-14
  tel.kom: 601508353  

tel.kom: 668528936

 www.halicz.ipr.pl

 
Email: halicz@halicz.ipr.pl

Poleć nas:

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?